04.02.2023, meniny má
21. marca 2022

Mestský úrad Galanta vyhlasuje výberové konanie na vedúceho oddelenia rozvoja, výstavby a stavebného úradu. Ponúka zaujímavý plat

Mestský úrad Galanta vyhlasuje výberové konanie na vedúceho oddelenia rozvoja, výstavby a stavebného úradu. Ponúka zaujímavý plat
Zdroj: freepik.com
reklama

Mesto Galanta vyhlásilo výverové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia rozvoja, výstavby a spoločného stavebného úradu. Táto pozícia je pre naše mesto veľmi potrebná. Výberové konanie bolo vyhlásené v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce je Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18. Predpokladaný termín nástupu je od apríla 2022.

Pozícia vhodná pre stavbára či stavbárku

Kvalifikačné predpoklady na túto pozíciu sú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo, pričom ide o hlavný pracovný pomer. Mzda, ako aj náplň práce je veľmi zaujímavá, mesačne činí 1 700 – 1 950 eur brutto.

Kritériá a požiadavky

 • znalosť legislatívy upravujúcej výkon predmetnej činnosti v platnom znení – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vrátane vykonávacích predpisov,
 • znalosti a skúsenosti z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania, projektovania stavieb, stavebného poriadku,
 • nadobudnutá odborná spôsobilosť výhodou (napr. na výkon stavebného dozoru pre zabezpečenie činnosti oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad),
 • znalosť v oblasti oceňovania stavieb,
 • prax v odbore stavebníctvo minimálne 5 rokov,
 • znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
 • skúsenosti s riadením kolektívu,
 • zodpovedný prístup k práci,
 • aktívne ovládanie PC a Microsoft Office (Word, Excel),
 • ochota vzdelávania sa,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou (anglický jazyk, nemecký jazyk),
 • flexibilita pri plnení úloh,
 • vodičské oprávnenie skupiny B.

Náplň práce

 • riadenie a koordinácia agendy oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad,
 • zabezpečenie prípravy koncepčných, metodických a analytických materiálov,
 • dozorovanie stavieb, investičnej výstavby mesta vrátane opráv a rekonštrukcií,
 • príprava podkladov k rokovaniam o technických podmienkach obchodných zmlúv a kontrola ich plnenia,
 • zabezpečenie a koordinácia technickej infraštruktúry a jej etapizácia pre investičné záujmy mesta,
 • príprava podkladov a projektov vrátane povinných príloh pre žiadosti o poskytnutie dotácií, resp. čerpania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia,
 • príprava návrhov investičnej výstavby mesta podľa rozpočtu mesta,
 • vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti v stavebníctve vrátane zabezpečenia predprojektovej a projektovej prípravy stavby,
 • zúčastňovanie sa na výkone štátneho stavebného dohľadu mesta,
 • v súlade s územným plánom mesta Galanta a jeho zmenami poskytovanie podkladov pre spracovanie koncepčných štúdií riešeného územia z hľadiska dopravy a technického vybavenia,
 • spracovanie vyjadrenia k investičnej výstavbe v štádiu územného a stavebného konania,
 • zastupovanie záujmov mesta pri konaniach o umiestnení stavby, o využití územia, pri stavebnom konaní, pri uvedení stavieb realizovaných v meste do prevádzky, následne sledovanie splnenia podmienok daných pred začatím výstavby a určených v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy,
 • vypracovanie návrhov rozpočtu oddelenia, zodpovedanie za jeho vecné plnenie a predkladanie analýzy plnenia rozpočtu v príslušnom roku,
 • zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, príprava podkladov na schvaľovanie a dozor uvedeného procesu,
 • zabezpečenie podkladov pre proces verejného obstarávania v rámci zverenej agendy oddelenia.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní,
 • motivačný list,
 • podklady pre výpis z registra trestov,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o zdravotnej spôsobilosti a čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad – neotvárať“ v termíne do 28. 03. 2022 do 14.00 hod. na adresu: Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.

reklama

Bližšie informácie poskytuje Ing. Juraj Srnka, PhD., prednosta Mestského úradu Galanta, osobne alebo prostredníctvom e-mailu na adresu juraj.srnka@galanta.sk.
Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru. Mesto bude kontaktovať len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Vyhradzuje si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

zdroj: Mesto Galanta

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: Mesto Galanta
Zdieľať na Facebooku