29.05.2023, meniny má
26. marca 2023

Mestský úrad v Galante prijme nových kvalifikovaných zamestnancov na aktuálne voľné pracovné pozície

Mestský úrad v Galante prijme nových kvalifikovaných zamestnancov na aktuálne voľné pracovné pozície
Zdroje: galantasity.sk/freepik.com
reklama

Mesto Galanta vyhlásilo v priebehu marca niekoľko výberových konaní na rôzne voľné pracovné pozície s možným nástupom od apríla 2023 s miestom výkonu práce na Mestskom úrade Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18.

Obe pracovné pozície, ktoré si dnes v článku predstavíme, boli vyhlásené v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Pracovná náplň:

 • organizácia náborov nových zamestnancov – selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície;
 • inzerovanie voľných pracovných miest;
 • samostatná príprava a realizácia výberových konaní v súčinnosti s nadriadeným;
 • práca s databázou kandidátov, výber a kontaktovanie vhodných kandidátov;
 • komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, úzka spolupráca so mzdovým oddelením;
 • udržiavanie osobných zložiek zamestnancov v súlade s platnými ustanoveniami pracovného práva;
 • komunikácia s vedením mesta a s vedúcimi jednotlivých oddelení;
 • poradenstvo v oblasti HR a Zákonníka práce;
 • implementácia zásad GDPR, BOZP, CO na úseku personalistiky…

Pracovné miesto je obsadzované ako trvalý pracovný pomer s platovým ohodnotením od 1 500 eur v hrubom.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu alebo v oblasti práva;
 • znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej činnosti;
 • minimálne 2-ročná prax v pracovno-právnej oblasti, prípadne ochrany osobných údajov;
 • minimálne 3-ročná prax v štátnej a/alebo verejnej správe;
 • organizačné a komunikačné zručnosti;
 • znalosť štátneho jazyka;
 • znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je pre uchádzača výhodou;
 • aktívna práca s PC, Microsoft Office (Word, Excel) a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
 • vodičský preukaz skupiny B je pre uchádzača výhodou.

V prípade, že vás táto pracovná ponuka zaujala, jej celé znenie otvoríte kliknutím na tento odkaz. Kontaktná osoba pre toto výberové konanie je Mgr. Monika Mikulová zo sekretariátu primátora mesta. Ak máte otázky, kontaktovať ju môžete e-mailom na sekretariat@galanta.sk alebo telefonicky na +421 903 692 375.

reklama
pracovné

Zdroj: freepik.com

Vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Pracovná náplň:

 • riadenie a koordinácia agendy oddelenia rozvoja, výstavby a spoločného stavebného úradu;
 • zabezpečenie prípravy koncepčných, metodických a analytických materiálov;
 • príprava podkladov k rokovaniam o technických podmienkach obchodných zmlúv a kontrola ich plnenia;
 • príprava podkladov pre projekty vrátane povinných príloh pre žiadosti o poskytnutie dotácií, resp. čerpania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia;
 • príprava návrhov investičnej výstavby mesta podľa rozpočtu mesta;
 • vypracovanie návrhov rozpočtu oddelenia, zodpovedanie za jeho vecné plnenie a predkladanie analýzy plnenia rozpočtu v príslušnom roku;
 • zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, príprava podkladov na schvaľovanie a dozor uvedeného procesu;
 • zabezpečenie podkladov pre proces verejného obstarávania v rámci zverenej agendy oddelenia…

Pracovné miesto je taktiež obsadzované ako trvalý pracovný pomer s platovým ohodnotením od 2 200 eur v hrubom.

Kvalifikačné predpoklady:

 • znalosti a skúsenosti z oblasti investičnej výstavby, územného plánovania, posudzovania projektových dokumentácií a činnosti stavebného poriadku;
 • skúsenosti s výkonom inžinierskej činnosti v predprojektovej, projektovej a realizačnej časti investícií;
 • organizačné a odborné schopnosti pri posudzovaní investičných aktivít samosprávy;
 • znalosť tvorby koncepčných materiálov v oblasti investičnej výstavby;
 • znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej činnosti – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vrátane vykonávacích predpisov;
 • minimálne 3-ročná prax na riadiacej pozícii v oblasti územnej samosprávy;
 • prax v odbore stavebníctvo minimálne 5 rokov;
 • znalosť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
 • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme (§ 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov);
 • skúsenosti s riadením kolektívu;
 • aktívne ovládanie PC a Microsoft Office (Word, Excel);
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou (maďarský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk);
 • flexibilita pri plnení úloh;
 • vodičské oprávnenie skupiny B.

V prípade, že vás táto pracovná ponuka zaujala, jej celé znenie otvoríte na tomto odkaze. Bližšie informácie vám poskytne Ing. Ján Poľakovský, prednosta Mestského úradu Galanta, e-mail: jan.polakovsky@galanta.sk.

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku