04.02.2023, meniny má
25. januára 2023

Mesto Galanta vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Čas na podanie žiadosti je do 13. februára

Mesto Galanta vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Čas na podanie žiadosti je do 13. februára
Zdroje: domkulturyga.sk/FB Galantské novinky
reklama

V našom meste sme si už zvykli, že sa tu stále niečo deje. Počnúc vynikajúcim každomesačným programom v kine DK Galanta cez športové podujatia, tréningy a turnaje až po bohato nabitý kultúrny program Mestského kultúrneho strediska Galanta.

Na svoje si príde zaručene každý. O kultúrne vyžitie v Galante sa však každý mesiac stará množstvo zamestnancov a zodpovedá za ne najmä riaditeľ MsKS Galanta. Mestské kultúrne stredisko práve teraz hľadá šikovného a zodpovedného človeka, ktorý by miesto riaditeľa zaujal po novozvolenom primátorovi Mgr. Petrovi Kolekovi.

Mestské kultúrne stredisko Galanta

Činnosť MsKS možno vidieť pri organizovaní dôležitých podujatí, či už ide o podujatia miestneho alebo regionálneho charakteru. Rovnako nápomocné je aj pri organizácii kultúrneho a spoločenského života či pri rekreácii všetkých občanov mesta aj okolia. Zabezpečujú najmä:

 • kultúrno-výchovné činnosti,
 • kultúrno-spoločenské činnosti,
 • voľnočasové aktivity v Galante a priľahlých obciach.

Pravidelne sa však zameriavajú aj na lokalizáciu a plnenie skutočných záujmov a potrieb občanov. Popritom prevádzkujú dve kiná – Kino DK Galanta, ktoré premieta filmy v 2D aj 3D a funguje celoročne, ale aj prírodné kino v galantskom amfiteátri. Kino v amfiteátri je funkčné najmä počas letných mesiacov a premieta len v 2D.

reklama

Výberové konanie na riaditeľa MsKS Galanta

V uplynulých dňoch vyhlásilo Mesto Galanta výberové konanie na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Galanta, pričom predpokladaný nástup má byť 1. marca 2023.

Úspešného kandidáta navrhne primátor mesta následne Mestskému zastupiteľstvu v Galante pre možnosť vymenovania do funkcie. Aké sú podmienky pre obsadenie tohto miesta?

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • najmenej 5 rokov praxe v oblasti kultúry po ukončení vysokoškolského vzdelania,
 • najmenej 3 roky v oblasti riadiacej práce,
 • všeobecný prehľad o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste Galanta,
 • všeobecný prehľad o právnych predpisoch v oblasti kultúry, rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o dotačnom systéme,
 • dobré organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, kreativita, schopnosť pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • užívateľské ovládanie počítača (Microsoft Office, internet),
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho a maďarského jazyka je pre uchádzača výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Pracovná pozícia sa obsadzuje ako hlavný pracovný pomer s nástupným mesačným funkčným platom od 1 800 – 2 200 eur. Pri splnení kritérií je potrebné preukázať prax priebehom zamestnaní a predložiť vlastnú koncepciu rozvoja Mestského kultúrneho strediska Galanta na najbližších päť rokov. Pri podávaní žiadosti netreba zabudnúť na potrebné dokumenty:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme osvedčenej fotokópie), doklady o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov (fotokópie),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovných zaradení,
 • koncepcia rozvoja Mestského kultúrneho strediska Galanta na ďalších 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vedúceho zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ vás táto ponuka zaujala alebo máte známeho, pre koho by mohla byť ponuka relevantná, neváhajte ho osloviť. Potrebné dokumenty je potom dôležité doručiť do 13. februára 2023 do 13.00 hod., a to buď osobne do podateľne MsÚ Galanta, alebo poštou na adresu Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta. Žiadosti je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MsKS – neotvárať“.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, dostanú písomné oznámenie o termíne a mieste výberového konania najneskôr 7 dní pred jeho konaním. Záujemcom želáme veľa šťastia a už teraz sa tešíme, kam sa bude kultúra v Galante uberať po vyhlásení nového riaditeľa.

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku