23.04.2024, meniny má
26. februára 2024

Výzva pre aktívnych mladých ľudí! Mesto Galanta zakladá Parlament mládeže

Výzva pre aktívnych mladých ľudí! Mesto Galanta zakladá Parlament mládeže
Zdroj: galantasity.sk, pixabay.com
reklama

Ako ovplyvniť dianie v Galante a prispieť k zmenám v meste? Pridaj sa do Parlamentu mládeže mesta Galanta (PMMG), ak máš chuť zapájať sa do diania v meste a nebojíš sa výziev.

Je to príležitosť pre každého, kto chce mesto posunúť vpred. Pozrite sa s nami, ako na to.

Kto sa môže zapojiť a ako?

Mesto Galanta zakladá v zmysle schválenej Koncepcie práce s mládežou v meste Galanta na roky 20242028 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 30.11.2023 Parlament mládeže.

Členom v PMMG sa môže stať mladý človek vo veku od 14 rokov do 26 rokov, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Galanta.

reklama

Stačí vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v článku na webe mesta GalantaPriložiť nezabudni aj motivačný list a to najneskôr do 15.03.2024.

Zdroj: galanta.sk

Zdroj: galanta.sk

Vnímanie mládeže a jej úloha v meste

Mesto Galanta vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti. Vytvára preto aj podmienky, aby mládež v meste našla uspokojenie svojich potrieb a požiadaviek, poskytuje prostredie na kvalitnú a etickú sebarealizáciu.

Celkovo tak považuje mládež za schopnú prevziať zodpovednosť za smerovanie svojho života. Komplexné zabezpečenie regionálnej politiky vo vzťahu k mládeži je úlohou obce, mimovládneho a súkromného sektora, médií, vzdelávacích inštitúcií, rodiny, komunít, ako aj samotnej mládeže.

Participácia mesta deklaruje, že mládež má právo aktívne sa zúčastňovať života v spoločnosti. Za týmto účelom sa preto vytvorí parlament mládeže mesta Galanta – v skratke PMMG.

Oficiálne stanovisko a poslanie PMMG

PMMG bude pôsobiť  ako zástupca mladých ľudí v meste Galanta podieľajúci sa svojou činnosťou na občianskej participácii.

Má ísť o politicky nezávislú mládežnícku skupinu, ktorá spolupracuje najmä s primátorom mesta Galanta, so zriadenými odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve v Galante, koordinátorom práce s mládežou v meste Galanta, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi prácu s mládežou v meste Galanta a jeho okolí.

Vo svojej činnosti sa bude riadiť vlastným plánom zasadnutí.

Poslanie PMMG:

  1. spracováva a podáva iniciatívne návrhy a stanoviská, podieľa sa na riešení problémov mladých ľudí vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mesta Galanta,
  2. podieľa sa na rozvoji práce s mládežou, rozvoji mládežníckych iniciatív,
  3. zapája sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania,
  4. spolupracuje pri realizácii strategických cieľov a zúčastňuje sa aktivít zameraných na rozvoj mládeže,
  5. spolupracuje s Mestom Galanta a inými organizáciami mladých ľudí a zabezpečuje ich spoluprácu a komunikáciu s Mestom Galanta,
  6. pestuje u mladých ľudí spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciuje a organizuje športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, voľnočasové, a ekologické aktivity na území mesta Galanta,
  7. o svojej činnosti informuje primátora Mesta Galanta a odborné komisie MsZ.

 

 

Zdroje: FB Mesto Galanta - oficiálna stránka MsÚ, galanta.sk
Zdieľať na Facebooku