16.06.2024, meniny má
26. marca 2023

Poznáte program štvrtkového mestského zastupiteľstva? Jedným z bodov je zistenie o vážnych pochybeniach pri rekonštrukcii Galandie

Poznáte program štvrtkového mestského zastupiteľstva? Jedným z bodov je zistenie o vážnych pochybeniach pri rekonštrukcii Galandie
Zdroje: FB Mesto Galanta/galantasity.sk
reklama

Aké témy sa budú preberať a čo sa bude schvaľovať? Medzi tie najzaujímavejšie body programu v poradí 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva patria návrhy na vymenovanie konateľa Galandie a riaditeľa Mestského kultúrneho strediska.

V prípade Galandie bude horúcou témou aj Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta. Ten prišiel k zaujímavým záverom. Akých „prešľapov“ sa dopustilo staré vedenie mesta a čo sa zanedbalo pri rekonštrukcii Galandie?

Aké body sa budú prerokovávať?

Piate zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční už vo štvrtok 30. marca 2023 o 14.00 hod. Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Galante sú k dispozícii aj na stiahnutie na tomto odkaze. V nich si môžete prečítať napríklad aj spomínanú správu kontrolóra mesta v súvislosti s rekonštrukciou Galandie.

Ak vás niektorá z nižšie spomínaných tém zaujíma alebo máte otázky, príďte na stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v stredu 29.marca 2022 o 17.00 hod.

reklama

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Galanta
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2023 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 47/2009 v znení neskorších zmien a doplnkov
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č…/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2016 mesta Galanta o nakladaní s KO a DSO na území mesta v znení neskorších zmien a doplnkov
 7. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblastiach sociálna oblasť a podpora verejného  zdravia na rok 2023
 8. Návrh na doplnenie členov Komisie pre kontrolu transparentnosti pri MsZ v Galante
 9. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Galante
 10. Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Galandia s.r.o
 11. Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 – 2022 – vyhodnotenie za rok 2022
 12. Informatívna správa o plnení úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta za rok 2022
 13. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ v Galante
 14. Návrh na zmenu Plánu práce MsZ v Galante
 15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku