29.11.2023, meniny má
16. novembra 2022

Vedeli ste, že prvá písomná zmienka o obci Matúškovo pochádza z roku 1138? Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti o tejto obci

Vedeli ste, že prvá písomná zmienka o obci Matúškovo pochádza z roku 1138? Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti o tejto obci
Zdroje: matuskovo.sk/goslovakia.sk
reklama

Obec Matúškovo sa nachádza v okrese Galanta v Podunajskej nížine s nadmorskou výškou v strede obce 117 m n. m. V chotári je nadmorská výška 116 – 117 m n. m. V odlesnenom chotári s nivnou rovinou a starými riečnymi ramenami sú lužné, prípadne lužné černozemné pôdy.

Obec sa rozprestiera na ploche 1 195 ha a počet obyvateľov je 2 226 (podľa sčítania v roku 2021). Čo sa týka národnostného zloženia obce, 51,99 % tvorí obyvateľstvo maďarskej národnosti, 45,58 % obyvateľstvo slovenskej národnosti a zbytok iné národnosti.

História obce Matúškovo

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1138 z popisu diakovského chotára. V tejto listine sa obec spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „terra civilium Posoniensium de villa locsun“. V tej dobe bola známa pod názvom Toscun.

Medzi ďalšie názvy obce môžeme zaradiť Tohcsun, Tochsun (1214), Thogsun Toksun (1223), Taxond (1269/1411), Nog Thoxun (1299), Korozegh (1361), Kistaxon ináč Korozeg (1412), Chegled ináč Korozegh (1418) Felsew Kys Korozeg (1518), Taksony (1773) Takšoň (1920), Matúškovo (1948). Po maďarsky bola obec známa ako Taksony, Taksonyfalva.

reklama

Skoré osídlenie tohto územia dokazuje cintorín s ľudskými kosťami z doby bronzovej. Odkrytý bol v 50. rokoch 20. storočia a z hrobov boli vyzdvihnuté svojrázne remeselnícke výrobky. Stopy po osídlení v stredoveku potvrdzujú staroslovanské popolnicové hroby a vecné nálezy pochádzajúce z 10. storočia.

Možno predpokladať, že katastrálny názov Pohanský cintorín sa tiež datuje do tohto obdobia. Už niekoľko storočí považujú obyvatelia obce toto nálezisko aj za pohrebné miesto panovníka Taksonya, po ktorom bola obec pomenovaná.

Na obec mala v stredoveku vplyv benediktínska rehoľa pôsobiaca v Diakovciach. Život obyvateľov taktiež ovplyvňovali boje medzi cirkvami v čase reformácie a protireformácie. Cez obec tiež smerovali kurucké a cisárske oddiely protihabsburgského národnooslobodzovacieho boja.

Ďalšie významné dátumy a fakty o obci

  • rok 1704 – v obci sa zdržiaval knieža Rákoczi, vodca bojov za slobodu so sprievodom,
  • rok 1715 – v obci bolo 26 daňovníkov,
  • rok 1720 – v obci bolo43 daňovníkov,
  • rok 1828 – v obci bolo 105 domov a 778 obyvateľov zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom,
  • polovica 19. storočia – v obci bol rozsiahly chov oviec,
  • roky 1938 – 1945 – obec bola pripojená k Maďarsku,
  • rok 1947 – značná časť obyvateľov bola presídlená do Maďarska, obec bola osídlená maďarskými repatriantmi,
  • rok 1950 – bolo založené JRD,
  • 1. 1. 1971 – obec bola bez súhlasu obyvateľov administratívne pripojená ku Galante,
  • obec získala samostatnosť až koncom roka 1990

Pamiatky v obci

V obci sa nachádza niekoľko pamiatok. Medzi nimi sú Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie, Rímskokatolícka fara, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Mariacska, Božia muka so sochou Piety, Roľnícky dom a Zvonica.

Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie má podobu jednoloďovej barokovo-klasicistickej stavby so segmentovaným ukončením presbytéria, transpetom a vežou. Kostol pochádza z rokov 1781 – 1784. Jeho donátorom bol František Esterházi. V roku 1910 bol kostol rozšírený.

Hlavný klasicistický oltár pochádza z 18. storočia. Nad ním sa nachádza voľný obraz Narodenie Panny Márie, ktorý vytvoril Móric Than v roku 1871. Okolo roku 1900 bola vytvorená neoklasicistická kazateľnica.

Okrem rímskokatolíckeho kostola sa v obci nachádza aj moderný evanjelický kostol z roku 1992. Autorom objektu je architekt Vavrinec Perleczky.

Rímskokatolícka fara stojaca oproti kostolu je jednopodlažná, pôvodne baroková budova. Pôdorys budovy má podobu písmena L. Fara je najstaršou budovou v obci. Pôsobili tu farári – vedci, najmä Andrej Kubriczky, neskorší bratislavský kanonik. Vďaka nemu bola na fare knižnica s 1 500 zväzkami kníh.

Klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého s polkruhovým záverom pochádza z 19. storočia. V obci sa nachádza v záhrade domu č. 439.

Mariacska, Božia muka so sochou Piety je stavba pri ceste do Galanty, ktorá má obdĺžnikový pôdorys. Pochádza z prvej polovice 19. storočia.

Roľnícky dom pochádzajúci z roku 1847 je jednopodlažná ľudová šesťpriestorová stavba. Postavená je na obdĺžnikovom pôdoryse z nepálených tehál. Obnovený bol v 80. rokoch 20. storočia. Budova je ohradená murovaným múrom s bránami. V interiéri nájdu návštevníci vysunutú expozíciu Vlastivedného múzea v Galante.

Zvonica v obci je murovaná stavba, ktorá má štvorcový pôdorys s ihlancovou helmicou.

Zdroj: matuskovo.sk

Zdroj: matuskovo.sk

Zdroj: goslovakia.sk

Zdroj: goslovakia.sk

Zdroje: e-obce.sk, Wikipedia, matuskovo.sk, goslovakia.sk, sodbtn.sk
Zdieľať na Facebooku